Informatie op grond van art. 13 van de Europese Verordening 679/2016 en toestemming

Op grond van art. 13 van de Europese Verordening (EU) 2016/679 (hierna GDPR), en met betrekking tot persoonsgegevens waarvan TERA, in persoon van de Juridisch Vertegenwoordiger Pro tempore, met maatschappelijke zetel te Via Del Progresso, n 65 - 36070 - Castelgomberto ( VI) - BTW: 02892400249 in de beschikbaarheid van de door u verstrekte persoonsgegevens treedt, bij de uitvoering van een contract waarvan u deel uitmaakt of bij het uitvoeren van precontractuele activiteiten op uw verzoek, informeren wij u als volgt:

 1. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en voor de bescherming van persoonsgegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is TERA SPA (hierna te noemen de "VERANTWOORDELIJKE VAN DE BEHEERDER" in persoon van de Wettelijk Vertegenwoordiger Pro tempore, met maatschappelijke zetel in Via Del Progresso, n 65 - 36070 - Castelgomberto (VI) - BTW: 02892400249. Gecontacteerd voor elke communicatie met betrekking tot privacy op het volgende e-mailadres: info@teraplast.com.

 1. Doeleinden van gegevensverwerking en rechtsgrondslag van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen, rechtspersonen, eenmanszaken en/of freelancers ("Belanghebbenden") voor de volgende doeleinden:

 1. de noodzaak om een overeenkomst uit te voeren waarbij de belanghebbende partij is, of om op diens verzoek precontractuele activiteiten te verrichten. Deze noodzaak vormt de rechtsgrondslag die de resulterende behandelingen legitimeert. De verstrekking van de voor deze doeleinden noodzakelijke gegevens vormt, naar gelang van het geval, een contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde voor de sluiting van het contract; bij gebreke daarvan zou de eigenaar niet in staat zijn de relatie tot stand te brengen of uit te voeren;
 2. de noodzaak om wettelijke verplichtingen na te komen (bv. verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving, instructies van de toezichthoudende autoriteit, de magistraten, enz.) Deze noodzaak vormt de rechtsgrondslag die de daaruit voortvloeiende behandelingen legitimeert. Het verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor deze doeleinden is een wettelijke verplichting; zonder deze gegevens zou de eigenaar geen relaties kunnen aanknopen en zou hij verplicht kunnen worden om rapporten op te stellen;
 3. de noodzaak om verschillende kunststoffen en materialen te verwerken, onder meer door het ontwerpen en vervaardigen van mallen, de eindassemblage van meer details en het maken van aangepaste verpakkingen. Deze noodzaak vormt de rechtsgrondslag die de daaruit voortvloeiende verwerking legitimeert. De verstrekking van de voor deze doeleinden noodzakelijke gegevens vormt, naar gelang van het geval, een contractuele verplichting of een noodzakelijke voorwaarde voor het sluiten van het contract; bij gebreke daarvan zou de eigenaar niet in staat zijn de relatie tot stand te brengen of uit te voeren;
 4. het versturen van gerichte commerciële communicatie, ook door het versturen van nieuwsbrieven, sms, e-mails en telefoongesprekken, het uitvoeren van promotionele activiteiten, marketing en verkoop van "gerichte" producten en diensten van de eigenaar of van derde bedrijven, specifiek geïdentificeerd door de uitwerking en de analyse, ook door het gebruik van technieken of geautomatiseerde systemen, van informatie met betrekking tot voorkeuren, gewoonten, consumptiekeuzes, gericht op het indelen van de geïnteresseerden in homogene groepen voor gedragingen of specifieke kenmerken (klantenprofilering) geïmplementeerd ook door de verrijking van gegevens met informatie verkregen van derde partijen (verrijking). De rechtsgrondslag die de resulterende verwerking legitimeert, is de toestemming van de belanghebbende, die hij al dan niet vrijelijk kan geven en die hij evenwel te allen tijde kan intrekken. De verstrekking van de voor deze doeleinden noodzakelijke gegevens is niet verplicht en de weigering om ze te verstrekken heeft geen negatieve gevolgen, met uitzondering van de onmogelijkheid om gerichte commerciële mededelingen te ontvangen.

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door middel van zowel papieren als elektronische bestanden (met inbegrip van draagbare apparaten) en worden verwerkt op een wijze die strikt noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

 1. Gevolgen van het niet meedelen van persoonsgegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de punten a, b, c, waar u partij bij bent, of in verband met de vervulling van een reglementaire verplichting (bijvoorbeeld de verplichtingen in verband met het bijhouden van de boekhouding en de belastingen), verhindert het niet meedelen van persoonsgegevens de verbetering van de contractuele relatie zelf en/of in ieder geval de mogelijkheid om de lopende commerciële en contractuele samenwerkingsactiviteiten uit te voeren en uit te voeren en de contractuele verplichtingen die uit de punten a, b en c voortvloeien, na te komen. Wat betreft de persoonsgegevens in verband met commerciële en promotionele activiteiten als bedoeld in punt d), is de verstrekking van de voor deze doeleinden noodzakelijke gegevens niet verplicht en heeft de weigering deze te verstrekken geen negatieve gevolgen, tenzij het onmogelijk is gerichte commerciële mededelingen te ontvangen.

 1. Bewaring van gegevens

Uw persoonsgegevens, voorwerp van behandeling voor de bovengenoemde doeleinden, zullen worden bewaard voor de duur van het contract en vervolgens voor de tijd waarin de houder onderworpen is aan bewaarplichten voor fiscale doeleinden of voor andere doeleinden, voorzien in de wet of regelgeving.

 1. Datacommunicatie

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan:

a) bank- en verzekeringsinstellingen die functionele diensten verlenen voor de hierboven aangegeven doeleinden;
b) bank- en verzekeringsinstellingen die functionele diensten verlenen voor de hierboven aangegeven doeleinden;
c) subjecten die gegevens verwerken ter uitvoering van specifieke wettelijke verplichtingen;
d) gerechtelijke of administratieve autoriteiten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 1. Profilering en verspreiding van gegevens

Uw persoonsgegevens zijn niet onderworpen aan openbaarmaking of aan volledig geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

 1. Rechten van de belanghebbende

Tot de door de GDPR erkende rechten behoren die van: