Iнформация съгласно чл. 13 от Европейски регламент 679/2016 и съгласие

В съответствие с чл. 13 от Европейския регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-долу "ОРЗД") и във връзка с личните данни, които ТЕРА, в лицето на временно изпълняващия длъжността законен представител, със седалище Via Del Progresso, n 65 - 36070 - Castelgomberto ( VI) - VAT: 02892400249 ще въведе при наличието на предоставени от Вас лични данни, в изпълнение на договор, от който сте част, или при извършване на преддоговорни дейности по Ваше искане, Ви информираме, както следва:

 1. Администратор на данни и отговорен за защитата на личните данни

Администраторът на данни е TERA SPA (наричана по-долу "ДЪРЖАВАТА НА ДАННИТЕ" в лицето на временно изпълняващия длъжността законен представител, със седалище Via Del Progresso, n 65 - 36070 - Castelgomberto (VI) - ДДС: 02892400249. Свържете се с него за всякаква комуникация относно защитата на личните данни на следния електронен адрес: info@teraplast.com.

 1. Цели на обработката на данни и правно основание за обработката

Администраторът на данни обработва лични данни на физически лица, юридически лица, еднолични търговци и/или лица, упражняващи свободни професии ("Заинтересовани страни"), за следните цели:

 1. необходимостта да се изпълни договор, по който заинтересованата страна е страна, или да се извършат преддоговорни дейности по нейно искане. Тази необходимост представлява правното основание, което легитимира произтичащите от нея процедури. Предоставянето на данните, необходими за тези цели, представлява, в зависимост от случая, договорно задължение или необходимо изискване за сключването на договора; при липсата им собственикът не би могъл да установи отношенията или да ги изпълни;
 2. необходимост от спазване на законови задължения (напр. задължения съгласно законодателството за борба с изпирането на пари, указания, дадени от надзорния орган, магистратите и др.). Тази необходимост представлява правното основание, което легитимира произтичащите от нея процедури. Предоставянето на данните, необходими за тези цели, е правно задължение; при липсата им собственикът не би могъл да установи отношения и би могъл да има задължение да изготвя доклади;
 3. необходимостта да се извършва обработка на различни пластмаси и материали, включително чрез проектиране и производство на форми, окончателно сглобяване на повече детайли и създаване на персонализирани опаковки. Тази необходимост представлява правното основание, което легитимира последващата обработка. Предоставянето на данните, необходими за тези цели, представлява, според случая, договорно задължение или необходимо изискване за сключването на договора; при липсата им собственикът не би могъл да установи отношенията или да ги осъществи;
 4. изпращане на специализирани търговски съобщения, включително чрез изпращане на информационни писма, SMS, електронни съобщения и телефонни обаждания, извършване на промоционални дейности, маркетинг и продажба на "специализирани" продукти и услуги на собственика или на дружества на трети страни, конкретно идентифицирани чрез разработване и анализ, също чрез използване на техники или автоматизирани системи, на информация, свързана с предпочитания, навици, избор на потребление, с цел разделяне на заинтересованите страни на хомогенни групи за поведение или специфични характеристики (профилиране на клиенти), прилагано също чрез обогатяване на данните с информация, получена от трети страни (обогатяване). Правното основание, което легитимира получената обработка, е съгласието на заинтересованата страна, която може да даде или не съгласие и която обаче може да го оттегли по всяко време. Предоставянето на данните, необходими за тези цели, не е задължително и отказът да бъдат предоставени не определя никакви отрицателни последици, с изключение на невъзможността за получаване на специализирани търговски съобщения.

Личните данни могат да се обработват както на хартиен носител, така и чрез електронни файлове (включително преносими устройства) и се обработват по начини, които са строго необходими за постигане на горепосочените цели.

 1. Последици от непредоставяне на лични данни

По отношение на личните данни, свързани с изпълнението на точки а, б, в, над които сте страна, или свързани с изпълнението на нормативно задължение (например задълженията, свързани с воденето на счетоводна документация и данъци), непредоставянето на лични данни възпрепятства подобряването на самите договорни отношения и/или във всеки случай възможността за извършване и осъществяване на текущите дейности по търговско и договорно сътрудничество и за изпълнение на договорните задължения, произтичащи от точки а, б и в. По отношение на личните данни, свързани с търговските и рекламните дейности, посочени в буква г), предоставянето на необходимите за тези цели данни не е задължително и отказът за предоставянето им не определя никакви отрицателни последици, освен ако не е невъзможно да се получават специализирани търговски съобщения.

 1. Запазване на данни

Вашите лични данни, обект на обработване за горепосочените цели, ще бъдат съхранявани за срока на договора и впоследствие за времето, през което притежателят подлежи на задължения за съхраняване за фискални цели или за други цели, предвидени в закон или подзаконов акт.

 1. Предаване на данни

Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на:

а) банкови и застрахователни институции, които предоставят функционални услуги за целите, посочени по-горе;
б) банкови и застрахователни институции, които предоставят функционални услуги за целите, посочени по-горе;
в) субекти, които обработват данни в изпълнение на конкретни правни задължения;
г) съдебни или административни органи за изпълнение на правни задължения;

 1. Профилиране и разпространение на данни

Вашите лични данни не подлежат на разкриване или на напълно автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

 1. Права на заинтересованата страна

Сред правата, признати от ОРЗД, са тези на: